A Békeffy Football Consulting Kft. Futball Menedzseri Ügynökség. www.bekeffyfootball.hu weboldalához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Békeffy Football Consulting Kft, Sport Menedzseri Ügynökség [Székhely: 1026. Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 33.2,  Adószám: 25949335-1-41, Cégjegyzékszám: 01 09 298026, www.bekeffyfootball.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Békeffy Football Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság,

Székhely: 1026. Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 33.2

Fő tevékenység: 9319. Egyéb sporttevékenység / Futball Menedzseri Iroda / Játékos Közvetítő Ügynökség / 

telefonszám: +3620 967 4795

e mail cím: info@bekeffy.com

3. A kezelt személyes adatok köre:

Az oldalon keresztül való kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni a kapcsolati űrmező kitöltésénél: Név, email cím, Telefonszám, Lakcím

Az online árajánlat kérési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok – a GDPR [General Data Protection Regulation] Az Európai Parlament és a Tanács [EU] 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [általános adatvédelmi rendelet]

– Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre [érintett] vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható;

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;

– Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

-Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

-Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

5. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A www.bekeffyfootball.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

Magyar Posta
A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok [pl. számviteli szabályozás] alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1026. Budapest, Szilágy Erzsébet Fasor 33.2

Email: info@bekeffyfootball.com

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [NAIH] [1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C] fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7. Záró rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.bekeffyfootball.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakai